logo
搜索
搜索

下载名称

下载次数

文件大小

 • 截止:2023年9月30日

  2

  68KB

 • 公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

  0

  158KB

 • 公司关于资产租赁展期的公告

  0

  163KB

 • 第九届监事会第七次会议决议公告

  0

  131KB

 • 第九届董事会第七次会议决议公告

  0

  127KB

 • 公司股东集中竞价减持股份结果暨未减持公告

  0

  363KB

 • 2023年半年度报告摘要

  14

  561KB

 • 2023年半年度报告全文

  32

  5.5M

 • 公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

  12

  185KB

 • 第九届董事会第六次会议决议公告

  12

  142KB

 • 截止:2023年6月30日

  13

  62KB

 • 公司关于股东集中竞价减持时间过半暨减持进展公告

  12

  387KB

 • 公司关于发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股上市流通公告

  12

  200KB

 • 2022年年度权益分派实施公告

  12

  790KB

 • 财务指标

  102

  53KB

文件大小:
68KB
下载量:
2
2023-10-26 09:04:54
文件大小:
158KB
下载量:
0
2023-10-26 08:52:10
文件大小:
163KB
下载量:
0
2023-10-26 08:51:30
文件大小:
131KB
下载量:
0
2023-10-26 08:50:52
文件大小:
127KB
下载量:
0
2023-10-26 08:50:09
文件大小:
363KB
下载量:
0
2023-10-21 15:31:25
文件大小:
561KB
下载量:
14
2023-08-09 15:34:38
文件大小:
5.5M
下载量:
32
2023-08-09 15:34:00
文件大小:
185KB
下载量:
12
2023-08-09 15:29:51
文件大小:
142KB
下载量:
12
2023-08-09 15:29:00
文件大小:
62KB
下载量:
13
2023-08-09 15:28:10
文件大小:
387KB
下载量:
12
2023-07-22 00:00:00
文件大小:
200KB
下载量:
12
2023-06-15 14:17:12
文件大小:
790KB
下载量:
12
2023-05-24 16:36:00
财务指标
文件大小:
53KB
下载量:
102
2023-05-11 00:00:00
上一页
1
2
...
54

版权所有©浙江航民股份有限公司 | 中企动力杭州提供技术支持
浙ICP备05009264号 | 后台登陆 | 企业邮箱 浙公网安备 33010902002301号